Navigation
วันพุธ 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

Read More
วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561

นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสงเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรม

Read More
วันพฤหัส 3 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่
1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 26 เมษายน 2561

นักเรียน/ศิษย์เก่า/ผู้ที่ได้ผ่านการบ่มเพาะแล้ว ได้เป็นผู้ประกอบการ

Read More
วันพฤหัส 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการมอบตัวและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนต่อ

ค่าอุปกรณ์-61ปวช.ปวส.-Copy

 

Read More
วันศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

Read More
วันอังคาร 5 ธันวาคม 2560

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

Read More
วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตที่ www.kutcudon.ac.th (สมัครเรียนออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 หมู่ 1 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31  มีนาคม  2561

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลในใบสมัคร  ติดรูปถ่าย แล้วยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในวันที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและวุฒิการศึกษา

Read More