Navigation
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้วิจัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ปีที่วิจัย 2562

Read More
วันศุกร์ 5 มิถุนายน 2563

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

ณ อาคาร 7 โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันอังคาร 2 มิถุนายน 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันศุกร์ 3 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันจันทร์ 23 มีนาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 20 มีนาคม 2563

มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษารับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More