วันพุธ 12 กรกฎาคม 2560

ปลูกป่าถวายความจงรักภัคดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภัคดี” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ได้ตามเป้าหมายตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read More
วันพฤหัส 6 กรกฎาคม 2560

แห่เทียนวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของพุทธศาสนา จึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานำโดย นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงไปที่วัดสุวรรณการามเพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา และฟังพระเทศนา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  …

Read More
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑-๒ มิ.ย ๒๕๖๐

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ภายใน ภายนอก ตามมาตรฐาน สมศ. และมาตรฐานนานาชาติ APACC ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวิทยากร นำโดย นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Read More
วันพฤหัส 29 มิถุนายน 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยาลัย ฯ มีการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ และการกล่าวสุนทรพจน์ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

Read More
วันพฤหัส 29 มิถุนายน 2560

โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และนายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ร่วมการดำเนินการตามหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้งสองฝ่าย โดยมีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ดำเนินการจัดรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดตามหมวดทักษะวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

Read More
วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2560

วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย ๒๕๖๐

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ๒๓ มิ.ย ๒๕๖๐

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

 

Read More
วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษารอบรองชนะเลิศ

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษา รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี Vs วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

Read More