Navigation
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read More
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการร่วมไกล่เกลี่ยประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนางพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2562 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้กับนักเรียน – นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด

Read More
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ประมวลภาพโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การบรรยาย “การเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้ร่วมอบรมศึกษาคำสอนของพ่อจากพระบรมราโชวาทในรูปแบบ Mind map หรือ Poster (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Read More
วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน โดยนายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน” โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26…

Read More
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็นระดับ ปวช. จำนวน 16 ผลงาน และระดับ ปวส. จำนวน 15 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

Read More
วันจันทร์ 7 มกราคม 2562

มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสาวพรพรรณ เรืองปัญญา มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอให้เจริญสุขสวัสดิ์ ประสบผลสำเร็จในชีวิตสืบไป

Read More
วันพฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More