วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

นักการภารโรง – แม่บ้าน

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

พนักงานขับรถ

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

เจ้าหน้าที่

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาการบัญชี

Read More