วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

Read More
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read More
วันอังคาร 4 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่นี่

Read More
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส.เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)

Read More
วันอังคาร 31 มกราคม 2560

ประกาศ เรื่องกำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เรื่อง  กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

—————————————-

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๙  นั้น

 

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  จึงได้กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา

๒๕60  ดังนี้

 

          ภาคเรียนที่ ๑

เปิดเรียน         วันจันทร์ที่ ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60

                              ปิดเรียน          วันเสาร์ที่  16  กันยายน  พ.ศ.๒๕60

 

 

          ภาคเรียนที่ ๒

                              เปิดเรียน          วันจันทร์ที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60

                              ปิดเรียน           วันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61

 

Read More
วันอังคาร 31 มกราคม 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
วันอังคาร 31 มกราคม 2560

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

Read More