Navigation
วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More
วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

“การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”

Read More
วันพุธ 5 สิงหาคม 2563

การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอขอบคุณบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน (สาขาบ้านตาด) มอบสินค้าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More