Navigation
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการร่วมไกล่เกลี่ยประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนางพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2562 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้กับนักเรียน – นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด

Read More
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ประมวลภาพโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การบรรยาย “การเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้ร่วมอบรมศึกษาคำสอนของพ่อจากพระบรมราโชวาทในรูปแบบ Mind map หรือ Poster (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Read More
วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน โดยนายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน” โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26…

Read More
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็นระดับ ปวช. จำนวน 16 ผลงาน และระดับ ปวส. จำนวน 15 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

Read More
วันพุธ 29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More