Navigation
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

Read More
วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

Read More
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read More
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการร่วมไกล่เกลี่ยประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนางพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2562 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้กับนักเรียน – นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด

Read More
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ประมวลภาพโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การบรรยาย “การเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้ร่วมอบรมศึกษาคำสอนของพ่อจากพระบรมราโชวาทในรูปแบบ Mind map หรือ Poster (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Read More