Navigation

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560

 
  • By
  • ต.ค. 16 2560
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้