Navigation

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม
  • การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน
  • การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ
  • การประกวดแผนธุรกิจ
  • มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ