ปลูกป่าถวายความจงรักภัคดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภัคดี” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ได้ตามเป้าหมายตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐