วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ภายใน ภายนอก ตามมาตรฐาน สมศ. และมาตรฐานนานาชาติ APACC ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวิทยากร นำโดย นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้