ประกันคุณภาพ

1.ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

2.สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่1

3.สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่2

__________________________________________________

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา