นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้น