นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯเข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SRA ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายม 2560 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2559