กลุ่มเยาวชนผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

กลุ่มเยาวชนผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี