หน้าแรก

ประมวลภาพกิจกรรม

“วินัยเลิศ ประเสริฐคุณธรรม วิชาการล้ำหน้า พัฒนาสังคม”

มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกิดทักษะวิชาชีพ